Kontakty
Kontakty
+420 604 700 836
 
info@vasenakupy.cz
 
 
Prodejna a sklad
 
U Třicátků 166, 687 65 Strání
 
Podpora na chatu
Doprava
Doprava
Doprava zdarma
od 2500 Kč
 
 
Cena dopravy
 
Česká pošta
75 Kč
 
Balíkovna
69 Kč
 
PPL
110 Kč
 
Slovensko
125 Kč
 
Vše o nákupu
Ceny
Česká koruna Euro
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
 
 
+420 604 700 836
 
 
 
chat
145000 kusů
145000 kusů
Odeslaných zásilek
 
 
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2500 Kč
 
 
18685
18685
Druhů zboží skladem
 
 
Expedice
Expedice
1 až 4 dny, dle skladovosti
 
 
 

Obchodní podmínky - slovensky jazyk

Hlavní stránka
 
Obchodní podmínky - slovensky jazyk
 
 

Obchodné podmienky - Platné od 6.1.2023 připravujeme do slovenského jazyku.

 

Obchodné podmienky pre e-shop www.vasenakupy.cz. Platné od 01.1.2021

Obsah:

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Základné ustanovenia
1.2 Užívateľský účet
2. Základné pojmy a informácie
3. Kúpna zmluva
4. Ochrana osobných údajov
5. Overené zákazníkmi
6. Dodanie tovaru a platobné podmienky
6.1. Platobné podmienky
6.1.1. Platobné podmienky Česká republika
6.1.2. Platobné podmienky Slovenská republika
6.1.3. Platebné podmienky Europa
6.2. Dodanie tovaru
6.2.1. Doprava Česká republika
6.2.2. Doprava Slovenská republika
6.2.3. Doprava Európa
6.3. Osobný odber
7. Odber tovaru od prepravcu
8. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
9. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa / predávajúceho
10. Práva z chybného plnenia
11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
12. Zasielanie obchodných oznámení a uloženie cookies
13. Doba pre uplatnenie práv zodpovednosti za vady tovaru
14. Uplatnenie reklamácie
15. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Základné ustanovenia:

1.1.1.
Tieto obchodné podmienky sa vztahuju pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vasenakupy.cz (pôvodne www.saruman.cz), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

1.1.2.
Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb.Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (prevádzkovateľom).

 

1.1.3.
Predávajúci (prevádzkovateľ) internetového obchodu je Robert Kubiš podnikajúci na základe Živnostenského listu vydaného MeU Uherský Brod pod č.j. VZN/755/09/Br/2 dňa 12.1.2009, IČO: 74705431, DIČ: CZ7411094625 so sídlom Brezová 371, 68767 Březová. č. 634/1992 Zb.).

1.1.4.
Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.1.5.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.1.6.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, je možné zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.

1.1.7.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.1.8.
Zákazníci môžu v internetovom obchode www.vasenakupy.cz (predtým www.saruman.cz) vykonávať objednanie tovaru bez registrácie alebo s registráciou, pri ktorej si vytvoria svoj užívateľský účet.

 

1.2. Užívateľský účet:

1.2.1.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

1.2.2.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.2.3.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.2.4.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.2.5.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2. Základné pojmy a informácie

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.

Predávajúci:

Fakturačná adresa:
Robert Kubiš
Březová 371,
68767,Březová
IČO:74705431
DIČ:CZ7411094625 platcu DPH

Adresa skladu / prevádzkarne a pre doručovanie zásielok:

Vaše Nákupy
U Třicátků 166,
68765 Strání,
Česká republika

Telefónny kontakt pre prepravné spoločnosti a zákaznikov: +420 604 700 836

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Kupujúci - spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci - podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

3. Kúpna zmluva

3.1.
Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3.
Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky, Slovenskej republiky a mimo ostatné štáty Európy, kedy sa výška nákladov na dopravu tovaru rieši individuálne, podľa charakteru objednávky.

3.4.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie:

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie, ako je spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Súčasťou objednávkového formulára sú ďalej informácie potrebné na dodanie tovaru, ako dodacia adresa, kontakt na kupujúceho (telefónny kontakt a e-mail) a podklady k fakturácii objednávky.

3.5.
Pred zaslaním objednávky predávajúcim je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať / Záväzne objednať".

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorý si zodpovedá za funkčnosť svojej adresy elektronickej pošty.

3.8.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 

3.9.
Všetky zmeny cien sú vymedzené. Ponuka platí do vypredania zásob (vrátane akčného tovaru a výpredaje). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky si môžete pre svoju archiváciu stiahnuť v spodnej časti vo formáte PDF. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.

3.10.
Všetky odoslané objednávky sú záväzné. Pre ich storno musíte kontaktovať našich pracovníkov.

 

4. Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť Robert Kubiš (ďalej len "správca"), so sídlom Březová 371, 687 67 Březová prehlasuje, že na základe súhlasu zákazníka spracováva osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, (u podnikateľa aj obchodné meno, IČO a sídlo), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón, korešpondenčná adresa), transakčné údaje, špecifické údaje (napr. GPS) k vloženým fotografiám, informácie zo záznamov telefónnych hovorov alebo iné interakcie medzi spoločnosťou a zákazníkom na marketingové účely v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a na základe zákona č. 101/2000 Zb.

O ochrane osobných údajov. Ide o údaje, ktoré spoločnosť Robert Kubiš získava priamo od zákazníkov alebo od spolupracujúcich tretích strán. Zákazník si je týmto vedomý/á toho, že týmto udeľuje svoj súhlas k tomu, že iní užívatelia budú mať prístup k niektorým jeho osobným údajom (meno, priezvisko).

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je súhlas zákazníka dávaný správcovi. Účelom spracovania osobných údajov sa rozumie ponuka produktov a služieb poskytovaných firmou Robert Kubiš a spolupracujúcimi tretími stranami, a to aj prostredníctvom elektronických kanálov, ďalej marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť svoju ponuku potrebám zákazníkov a skvalitniť poskytované služby.

Samotnému použitie informácií predchádza ich spracovanie, ide najmä o tzv. Marketingové spracovanie dát. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematickej analýzy s cieľom získať vhľad do správania klienta, rôzne profilovanie a segmentáciu klienta, reporting.

Regulácia ochrany osobných údajov umožňuje, aby správca poveril spracovaním osobných údajov spracovateľa. Spracovateľom osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základnej poverenia či splnomocnenia správcom spracováva osobné údaje.

Medzi najvýznamnejšie spracovateľa osobných údajov na marketingové účely, patrí:

 • Seznam, Sklik, Zboží
 • Google, Google Analytics
 • Heuréka
 • Dopravcovia: Česká Pošta, PPL, GEIS, DPD, Topatrans

Uvedené osobné údaje môžu byť spracované manuálne, tak jako automatizovane a budú spracované výlučne na vyššie vymenované účely a nebudú poskytované ďalším osobám (okrem výnimky stanovenej vyššie), ani nebudú umožnené k nahliadnutiu akýmkoľvek iným príjemcom osobných údajov.

Spoločnosť Robert Kubiš bude osobné údaje spracovávať po dobu 38 mesiacov od jeho udelenia. Pre ďalšie využitie služieb sa tento súhlas predlžuje. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané.

Súhlas je dobrovoľný, preto v každom okamihu má zákazník právo na informáciu, ako Vaše údaje spracovávame, ďalej má právo na opravu a vymazanie osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu alebo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo u nás.

Rovnako tak má právo kedykoľvek svoje údaje v databáze skontrolovať alebo požiadať firmu Robert Kubiš, aby Vám ich vydal v strojovo čitateľnom formáte. Túto žiadosť žiadosť adresuje na emailovú adresu info@vasenakupy.cz, alebo písomne na sídlo firmy Robert Kubiš, Březová 371, 68767 Březová.

Zákazník má možnosť súhlasiť s poskytnutím osobných údajov vždy, keď sú jeho osobné údaje na stránkach www.vasenakupy.cz (predtým www.saruman.cz) vyžadované napr. Pri dokončovaní objednávky, zasielanie otázok, registrácia, zasielanie newsletterov, hodnotenie, stráženie produktov a pod.

5. Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely.

Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

6.Cena tovaru, Dodanie tovaru a platobné podmienky

6.1.1
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa informácií uvedených v čl. 6.2. Platobné podmienky a čl. 6.3 Dodanie tovaru.

6.1.2
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6.1.3
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6.1.4.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

6.1.5.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru.

Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho vloží do zásielky pri odosielaní tovaru na dodaciu adresu zákazníka.

6.1.6.
Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu podľa zvolenej prepravnej spoločnosti pri objednaní tovaru, ale podľa veľkosti, váhy zásielky má predávajúci právo zmeny prepravcu z dôvodu obmedzenia prepravných podmienok prepravných spoločností, ktoré predávajúci štandardne používa na prepravu zásielok. Zmena prepravcu pri štandardných zásielok nemá vplyv na cenu prepravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednaní.

O zmene prepravcu bude kupujúci informovaný v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohol pripraviť na doručenie zásielky.

6.1.7.
V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.1.8.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.1.9.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.1.10.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa nestane tak, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.1.11.
Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.1.12.
Expedícia predmetov plnenie objednávok kupujúcich budú realizované podľa dostupnosti produktov, prevádzkových možností predávajúceho, a to v čo najkratšom termíne. Expedícia sa vykonáva v pracovné dni. Objednávky sa vybavujú zvyčajne do 24 hodín po objednaní až 10 pracovných dní vo výnimočných prípadoch o čom je kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomený.

6.1.13.
Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

6.1.14.
Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), ak daný doklad nie je súčasťou zásielky bude doručený kupujúcemu na adresu elektronickej pošty, návod na používanie výrobku v českom jazyku a záručný list (pokiaľ je pribalený výrobcom alebo dovozcu), inak za záručný list považujeme daňový doklad (faktúru).

6.1.15
Ceny dopravy sú uvedené vrátane DPH. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

6.1.16
Pri úhrade tovaru prevodom na účet predávajúceho, bude tovar odoslaný po pripísaní čiastky na účet.

6.1.17
Objednávku môže kupujúci do 24 hod. zrušiť, pokiaľ však už nebola expedovaná a odovzdaná prepravcovi. Pokiaľ kupujúci objednávku zruší a zaplatil tovar vopred bude mu celá čiastka vrátená späť bankovým prevodom.

6.1 Platobné podmienky

Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke tovaru niektorý z týchto spôsobov jeho platby.

6.1.1. Platobné podmienky Česká republika
Platbu za objednávku možno vykonať nasledujúcimi spôsobmi. Bankovým prevodom, platobnou kartou, online platbou a v hotovosti pri preberaní balíka od prepravcu a osobnom odbere na prevádzke.

Bankovým prevodom:

Pri objednaní tovaru s platbou vopred robí zákazník platbu bankovým prevodom a tovar je odosielaný až po pripísaní čiastky za celú objednávku vrátane prepravy na bankový účet prevádzkovateľa internetového obchodu.

Bankový účet:- 2600132428/2010
Fio banka, a.s, Česká republika

Dobierkou:


Pri objednaní tovaru s platbou pri doručení tovaru (DOBIERKOU) je tovar hradené kupujúcim (zákazníkom) pri preberaní tovaru od prepravcu.

 

Platba kartou:

Pre platbu kartou používame platobnú bránu GoPay, ktorá má vysoké zabezpečenie a je doplnená bezpečnostnými štandardmi typu 3D-Secure. Ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete (ak máte pochybnosti, informujte sa u svojej banky), môžete ju využiť k úhrade tovar online.

Online platba:

Online platby ponúkame prostredníctvom platobnej brány GoPay. Platby sa vykonávajú pomocou tzv. Bankovým tlačidlám, ktoré ponúkajú bezpečnú, komfortnú a okamžitú platbu zo štandardného internetového bankovníctva banky zákazníka. Výhodou je autorizácia už predvyplneného príkazu, čo eliminuje chybné zadanie a zvyšuje celkovú rýchlosť uskutočnenej platby.

6.1.2. Platobné podmienky Slovenská republika

Dobierkou:

Pri objednaní tovaru s platbou pri doručení tovaru (DOBIERKOU) je tovar hradené kupujúcim (zákazníkom) pri preberaní tovaru od prepravcu v hotovosti Eurách.

Bankovým prevodom:

Pri objednaní tovaru s platbou vopred robí zákazník platbu bankovým prevodom a tovar je odosielaný až po pripísaní čiastky za celú objednávku vrátane prepravy na bankový účet prevádzkovateľa internetového obchodu.

 

Bankový účet:Fio banka, a.s. Slovenská republika ( vnútroštátna platba)

IBAN: CZ8820100000002800560486

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Číslo bankového účtu:2800560486/8330

Platba kartou:

Pre platbu kartou používame platobnú bránu GoPay, ktorá má vysoké zabezpečenie a je doplnená bezpečnostnými štandardmi typu 3D-Secure. Ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete (ak máte pochybnosti, informujte sa u svojej banky), môžete ju využiť k úhrade tovar online.

 

6.1.3. Platobné podmienky Európa

Platba kartou:

Tu prebieha platba za objednávku po stanovení ceny prepravy. Pre platbu kartou používame platobnú bránu GoPay, ktorá má vysoké zabezpečenie a je doplnená bezpečnostnými štandardmi typu 3D-Secure.

Ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete (ak máte pochybnosti, informujte sa u svojej banky), môžete ju využiť k úhrade tovar online. Pre uhradenie objednávky je možné použiť nasledujúce platobné karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.2. Dodanie tovaru

Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke tovaru niektorý z týchto spôsobov dopravy. Tovar zasielame po území Českejrepubliky, Slovenskej republiky a Európy.

6.2.1. Doprava Česká republika

Dopravu tovaru po území Českej republiky zabezpečuje prepravná spoločnosť Česká pošta, Geis Parcel CZ a PPL.

Sadzby prepravy pre balíky od 0 kg - do 30 kg

Česká pošta Balík do ruky - platba za prepravu prevodom (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákazníkovi) - 100, - Kč s DPH.

Česká pošta Balík do ruky - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je hradená zákazníkom pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 110, - Kč s DPH z čoho je 100, - Kč s DPH doprava a 10, - Kč s DPH dobierka.

Česká pošta Balík na poštu - platba za prepravu vopred (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákzaníkovi) - 85, - Kč s DPH.

Česká pošta Balík na poštu - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je uhradená pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 95, - Kč s DPH z čoho je 85, - Kč s DPH doprava a 10, - Kč s DPH dobierka.

Česká pošta Doporučená zásielka - platba za prepravu prevodom (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákazníkovi) - 70, - Kč s DPH.

Česká pošta Doporučená zásielka - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je hradená zákazníkom pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 106, - Kč s DPH z čoho je 70, - Kč s DPH doprava a 36, - Kč s DPH dobierka.

Česká pošta Balíkovna - platba za prepravu prevodom (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákazníkovi) - 69, - Kč s DPH.

 

Česká pošta Balíkovny - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je uhradená pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 69, - Kč s DPH z čoho je 79, - Kč s DPH doprava a 10, - Kč s DPH dobierka.

 

PPL - platba za prepravu prevodom (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákazníkovi) - 110, - Kč s DPH

PPL - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je hradená zákazníkom pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 135, - Kč s DPH z čoho je 110, - Kč s DPH doprava a 25, - Kč s DPH dobierka.

PPL ParcelShop (Výdajné miesto PPL) -
platba za prepravu prevodom (Objednávka je uhradená celá pred odoslaním zákazníkovi) - 100, - Kč s DPH

PPL ParcelShop (Výdajné miesto PPL) -
platba za prepravu dobierkou (Objednávka je uhradená pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti) - 125, - Kč s DPH z čoho je 110, - Kč doprava a 25, - Kč s DPH dobierka.

 

Sadzba prepravy pre balíky 30 až 50 kg pre PPL

Riešené individuálne so zákazníkom pri nadmernej zásielke.

Pri objednávke tovaru nad 2500, -Kč s DPH je doprava Bezplatne.

Doprava zdarma je vylúčená u niektorého nadmerného tovaru, ako sú niektoré veľkosti záhradných zostáv, bicykla apod. Danú informáciu zákazník spozná, keď mu systém započíta náklady za dopravu a dobierku v nákupnom košíku.

Táto zľava z ceny dopravy sa nevzťahuje na objednávky ktorej celková hmotnosť nepresiahne 50 kg.

Tuto je doprava riešená individuálne so zákazníkom podľa hodnoty objednávky. Tovar zasielame prostrednictvom Českej pošty (Baíik do ruky) a prostrednictvom prepravnej spoločnosti PPL, Geis Parcel CZ a DPD.

6.2.2. Doprava Slovenská republika

Tovar do slovenskej republiky zasielame prostredníctvom Geis Parcel SK a slovenské pošty. Sadzba dopravy pre balíky od 0 do 30 kg je napísaná nižšie.

Slovenskú zákazník platí tovar v Eurách hotovosti pri preberaní tovaru od prepravcu. Cena celkovej dobierky vrátane poštovného je uvedená v potvrdzujúcom e-mailu pri potvrdení objednávky tovaru, a je uvedená ako v Kč, tak v Eurách.

Slovak Parcel Service (UPS) - platba za prepravu pri platbe vopred (Objednávka je hradená prevodom a odosielaná po pripísaní čiastky za objednávku na bankový účet prevádzkovateľa e-shopu) - Cena prepravy 125, - Kč s DPH. (4,80, - EUR s DPH)

Slovak Parcel Service (UPS) - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je hradená zákazníkom pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti v Eurách) - Cena prepravy 150, - Kč s DPH z čoho je 125, - Kč s DPH dopravné a 25, - Kč s DPH dobierka. (Celkom 5,80 EUR s DPH)

Slovenská pošta (Zásielky od 0 - 15 kg) - platba za prepravu pri platbe vopred (Objednávka je hradená prevodom a odosielaná po pripísaní čiastky za objednávku na bankový účet prevádzkovateľa e-shopu) - Cena prepravy 125, - Kč s DPH. (4,80, - EUR s DPH)

Slovenská pošta (Zásielky od 0 - 15 kg) - platba za prepravu dobierkou (Objednávka je hradená zákazníkom pri preberaní tovaru od prepravcu - hotovosti v Eurách)- Cena prepravy 150, - Kč s DPH z čoho je 125, - Kč s DPH dopravné a 25, - Kč s DPH dobierka. (Celkom 5,80 EUR s DPH)

Pri objednávke tovaru nad 2500, -Kč s DPH doprava ZADARMO

Doprava zdarma je vylúčená u niektorého nadmerného tovaru, ako sú niektoré veľkosti záhradných zostáv, bicykla a pod. Danú informáciu zákazník spozná, keď mu systém započíta náklady za dopravu a dobierku v nákupnom košíku.

6.2.3. Doprava Európa, USA
Tovar zasielame do všetkých štátov v Európe a USA. Bežne odosielame po platbe vopred. Cena prepravy je stanovená podľa váhy balíka a sadzieb prepravcu.

 

 

6.3. Osobný odber

V prípade voľby osobného odberu Vás budeme informovať e-mailom, akonáhle pre Vás bude tovar pripravený. Osobné vyzdvihnutie je na adrese skladu. Možno aj telefonická dohoda sobotňajšieho alebo nedeľného odberu. Po-Pia v čase od 8:00 - 16:00 hod.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinné si prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné chyby ihneď uplatniť u predávajúceho. Na zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebude braný ohľad.

7. Odber tovaru od prepravcu

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému i Predávajúceho. Spíšte s prepravcom záznam o Poškodenie a tovar nepreberajte a ihneď nás o danej záležitosti informujte.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

8.1.
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

8.2.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 8.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho objednavky@vasenakupy.cz.

8.3.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8.4.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti a predávajúci vykoná kontrolu vráteného tovaru.

8.5.
Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.6.
V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

8.7.
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8.8.
Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, by malo byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) A s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť.

9. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa / predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá), ak nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu "alebo" akciu "alebo iné označenie podobného významu.

Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých (posledných) troch číslic namiesto štyroch, a iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bezodkladne a to bezhotovostne vrátená späť na účet určený kupujúcim.

Predávajú môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zmeny ceny tovaru od dodávateľov, výrobcov a iných spoločností od ktorých je tovar prostredníctvom rozhrania webovej stránky www.vasenakupy.cz (predtým www.saruman.cz). ponúkané, ktorému sa nedá predísť.

 

10. Práva z chybného plnenia

10.1.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

10.2.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

10.2.1.
Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.

10.2.2.
Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa.

10.2.3.
Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

10.2.4.
Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

10.2.5.
Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

10.3.
Ustanovenia uvedené v čl. 10.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

10.4.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

10.5.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

10.6.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

10.7.
Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadné záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Kupujúci je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí od prepravnej spoločnosti (po doručení tovaru) a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku a množstvo nemusí byť uznaná.

 

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

11.1.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

11.2.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

11.3.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

11.4.
Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11.5.

Kupujúcí, ktorý je spotrebitelom, má podla zákona o ochraně spotřebitela č.634/1992 Sb, právo na mimosoudné řešenie spotrebitelského sporu z kupnej smluvy nebo ze smluvy o poskytování služjeb.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Česká obchodná inšpekcia

Ústrední inšpektorát – oddelenie ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

12. Zasielanie obchodného oznámenia a ukladanie cookies

12.1.
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


12.3.

Čo sú súbory cookies:

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov.

Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Súbory cookies tak pomáhajú napr .:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
 • pri zapamätanie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;

· Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr.TU.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy.

Krátkodobé tzv. "Session cookie" ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobo tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

 

 

 

13. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru

13.1.
Akosť pri prevzatí. Ak má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci plne zodpovedá.

Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

13.2
Zákonné práva z vád Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia

Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj vada neskôr vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo jej mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť.

V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy;

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

14. Vybavenie reklamácie (uplatnenie zodpovednosti za vady)

14.1.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie:Uplatnenie reklamácie (reklamačný list)

Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

14.2.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

14.3.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

14.4.
Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

14.5.
Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

14.6.
Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

14.7.
Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať mailovou správou, telefonicky alebo prostredníctvom SMS.

14.8.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov, ak prepravu na reklamáciu nezaistí predávajúci na svoje náklady. Tu je sa povinnosť kontaktovať predávajúceho pred zaslaním produktu na reklamáciu.

14.9.
V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. O opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá odvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práva).

15. Záverečné ustanovenia:

15.1.
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2.
Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

15.3.
Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15.4.
Všetky fotografie na stránkach e-shopu www.vasenakupy.cz sú iba ilustratívne.

Dokumenty k stiahnutiu

Ak sa Vám nepodarí niektorý dokument stiahnuť, tak nás informujte.


Dokument k odstúpeniu od zmluvy k stiahnutiu TU
Reklamačný list k stiahnutiu TU
Obchodni podmínky k stiahnutiu TU