Kontakty
Kontakty
+420 604 700 836
 
info@vasenakupy.cz
 
 
Prodejna a sklad
 
U Třicátků 166, 687 65 Strání
 
Podpora na chatu
Doprava
Doprava
Doprava zdarma
od 2500 Kč
 
 
Cena dopravy
 
Česká pošta
85 Kč
 
Balíkovna
69 Kč
 
PPL
110 Kč
 
Slovensko
125 Kč
 
Vše o nákupu
Ceny
Česká koruna Euro
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
 
 
+420 604 700 836
 
 
 
chat
74500 kusů
74500 kusů
Odeslaných zásilek
 
 
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2500 Kč
 
 
15658
15658
Druhů zboží skladem
 
 
Expedice
Expedice
1 až 4 dny, dle skladovosti
 
 
 

Reklamace - slovenský jazyk

Hlavní stránka
 
Reklamace - slovenský jazyk
 
 

Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za chyby)
(Kópia informácií z obchodných podmienok)

10. Práva z chybného plnenia
13. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru
14. Vybavenie reklamácie (uplatnenie zodpovednosti za chyby)

Reklamačný list k stiahnutiu: TU

Pred každou reklamácií nás kontaktuje, aby bol zvolený patričný spôsob reklamácie, dopravy tovaru na reklamáciu a ďalšie náležitosti pred začatím reklamácie pre rýchle riešenie.

10. Práva z chybného plnenia

10.1.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

10.2.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

10.2.1.
Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.

10.2.2.
Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa.

10.2.3.
Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

10.2.4.
Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

10.2.5.
Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

10.3.
Ustanovenia uvedené v čl. 10.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

10.4.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

10.5.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

10.6.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

10.7.
Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadné záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Kupujúci je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí od prepravnej spoločnosti (po doručení tovaru) a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku a množstvo nemusí byť uznaná.

13. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru

13.1.
Akosť pri prevzatí. Ak má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci plne zodpovedá.

Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

13.2
Zákonné práva z vád Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia

Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj vada neskôr vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo jej mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť.

V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

  • odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
  • bezplatné odstránenie vady opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny;
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy;

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

14. Vybavenie reklamácie (uplatnenie zodpovednosti za vady)

14.1.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie:Uplatnenie reklamácie (reklamačný list)

Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

14.2.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

14.3.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

14.4.
Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

14.5.
Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

14.6.
Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

14.7.
Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať mailovou správou, telefonicky alebo prostredníctvom SMS.

14.8.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov, ak prepravu na reklamáciu nezaistí predávajúci na svoje náklady. Tu je sa povinnosť kontaktovať predávajúceho pred zaslaním produktu na reklamáciu.

14.9.
V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok