Kontakty
Kontakty
+420 604 700 836
 
info@vasenakupy.cz
 
 
Prodejna a sklad
 
U Třicátků 166, 687 65 Strání
 
Podpora na chatu
Doprava
Doprava
Doprava zdarma
od 2500 Kč
 
 
Cena dopravy
 
Česká pošta
75 Kč
 
Balíkovna
69 Kč
 
PPL
110 Kč
 
Slovensko
125 Kč
 
Vše o nákupu
Ceny
Česká koruna Euro
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
 
 
+420 604 700 836
 
 
 
chat
145000 kusů
145000 kusů
Odeslaných zásilek
 
 
Doprava zdarma
Doprava zdarma
Při objednávce nad 2500 Kč
 
 
18669
18669
Druhů zboží skladem
 
 
Expedice
Expedice
1 až 4 dny, dle skladovosti
 
 
 

Obchodní podmínky

Hlavní stránka
 
Obchodní podmínky
 
 

Obchodní podmínky e-shopu www.vasenakupy.cz platné od 06.01.2023

Obsah:

1. Všeobecné ustanovení
2. Základní pojmy a informace
3. Kupní smlouva
4. Ochrana osobních údajů
5. Ověřeno zákazníky
6. Cena zboží, Dodání zboží a platební podmínky
7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
8. Práva z vadného plnění
9. Další práva a povinnosti smluvních stran
10. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies
11. Vyřízení reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
12. Závěrečné ustanovení

1 . Všeobecné ustanovení

1.1 Základní ustanovení:

1.1.1.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese www.vasenakupy.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.1.2.
Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (provozovatelem).

Kupujícím je zákazník internetového obchodu, kterým může být buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nebo osoba od spotřebitele odlišná.

1.1.3.
Prodávající ( provozovatel ) internetového obchodu je Robert Kubiš podnikajícím na základě Živnostenského listu vydaného MeÚ Uherský Brod pod c.j. OZV/755/09/Br/2 dne 12.1.2009, IČ: 74705431, DIČ: CZ7411094625 se sídlem Březová 371, 68767 Březová . č. 634/1992 Sb.).

1.1.4.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.1.5.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.1.6.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

1.1.7.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.1.8.
Zákazníci mohou v internetovém obchodě www.vasenakupy.cz provádět objednání zboží bez registrace nebo s registrací, při které si vytvoří svůj uživatelský účet.

1.2. Uživatelský účet:

1.2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

1.2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.2.3.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.2.4.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Základní pojmy a informace

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Prodávající:

Fakturační adresa:
Robert Kubiš
Březová 371,
68767,Březová
IČ:74705431
DIČ:CZ7411094625 plátce DPH

Adresa skladu/provozovny a pro doručování zásilek:

Vaše Nákupy
U Třicátků 166,
68765 Strání

Telefonní kontakt pro přepravní společnosti a zákazniky: +420604700836

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Kupní smlouva

3.1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky mimo ostatní státy Evropy, kdy se výše nákladů na dopravu zboží řeší individuálně, dle charakteru objednávky.

3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace, jako je způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Součásti objednávkového formuláře jsou dále informace nutné k dodání zboží, jako dodací adresa, kontakt na kupujícího ( telefonní kontakt a e-mail) a podklady k fakturaci objednávky.

3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, který si zodpovídá za funkčnost své adresy elektronické pošty.

3.8.

Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, zejména pokud není schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato vrácena zpět

3.9.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10.

Do momentu vyexpedování zboží má kupující možnost stornovat objednávku telefonicky či e-mailem, n

3.11.

V případě, že dojde v internetovém obchodě zjevnou chybou prodávajícího k uvedení nesprávné ceny zboží (cena nepřiměřeně nízká), je prodávající oprávněn chybu opravit (změnit cenu) i po učinění objednávky ze strany kupujícího. Kupující však musí s opravou souhlasit. V případě, že kupující s opravou nesouhlasí, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.12.
Nabídka platí do vyprodání zásob (včetně akčního zboží a výprodeje). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.13.
Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Pro jejich storno musíte kontaktovat naše pracovníky.

 

4. Ochrana osobních údajů:

Společnost Robert Kubiš (dále jen „správce“), se sídlem Březová 371, 687 67 Březová prohlašuje, že na základě souhlasu zákazníka zpracovává osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi společností a zákazníkem pro marketingové účely ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě zákona č. 101/2000 Sb.

O ochraně osobních údajů. Jde o údaje, které společnost Robert Kubiš získává přímo od zákazníků nebo od spolupracujících třetích stran. Zákazník si je tímto vědom/a toho, že tímto uděluje svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé budou mít přístup k některým jeho osobním údajům (jméno, příjmení).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas zákazníka dávaný správci. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou Robert Kubiš a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit svou nabídku potřebám zákazníků a zkvalitnit poskytované služby.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů pro marketingové účely, patří:

· Seznam Sklika, Zboží

· Google, Google Analytics

· Heuréka, Favi, Biano

· Dopravci: Česká Pošta, PPL, GEIS, DPD, Topatrans


Uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost Robert Kubiš bude osobní údaje zpracovávat po dobu 38 měsíců od jeho udělení. Při dalšími využití služeb se tento souhlas prodlužuje. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku má zákazník právo na informaci, jak Vaše údaje zpracováváme, dále má právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u nás.

Stejně tak má právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Robert Kubiš, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresuje na emailovou adresu info@vasenakupy.cz nebo písemně na adresu provozovny VašeNákupy, U Třicátků 166, 68765 Strání.

Zákazník má možnost souhlasit s poskytnutím osobních údajů vždy, kdy jsou jeho osobní údaje na stránkách www.vasenakupy.cz vyžadovány např. při dokončování objednávky, zasílání dotazů, registrace, zasílání obchodního sdělení, hodnocení, hlídání produktů apod

 

5. Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Z

pracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Cena zboží, Dodání zboží a platební podmínky

6.1.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle informací uvedených v čl. 6.2. Platební podmínky a čl. 6.3 Dodání zboží.

6.1.2
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.1.3
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.1.4.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.1.5.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.1.6.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej vloží do zásilky při odesílání zboží na dodací adresu zákazníka.

6.1.6.
Objednané zboží prodávající zasílá kupujícímu dle zvolené přepravní společnosti při objednání zboží, ale dle velikosti, váhy zásilky má prodávající právo změny přepravce z důvodu omezení přepravních podmínek přepravních společností, které prodávající standardně používá k přepravě zásilek. Změna přepravce u standartních zásilek nemá vliv na cenu přepravy, kterou si kupující zvolil při objednání.

O změně přepravce bude kupující informován v dostatečném časovém předstihu, aby se mohl připravit na doručení zásilky.

6.1.7.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.1.8.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.1.9.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.1.10.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.1.11.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.1.12.
Expedice předmětů plnění objednávek kupujících budou realizovány dle dostupnosti produktů, provozních možností prodávajícího, a to v co nejkratším termínu. Expedice se provádí v pracovní dny. Objednávky se vyřizují obvykle do 24 hodin po objednání až 10 pracovních dnů ve výjimečných případech o čemž je kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

6.1.13.
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

6.1.14.
Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), pokud daný doklad není součásti zásilky bude doručen kupujícímu na adresu elektronické pošty, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list ( pokud je přibalen výrobcem nebo dovozce), jinak za záruční list považujeme daňový doklad (fakturu).

6.1.15
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

6.1.16
Při úhradě zboží převodem na účet prodávajícího, bude zboží odesláno po připsání částky na účet.

6.1.17
Objednávku může kupující do 24 hod., pokud již ovšem nebyla expedována a předána přepravci zrušit. Pokud kupující objednávku zruší a zaplatil zboží předem bude mu celá částka vrácena zpět bankovním převodem.

6.2 Platební podmínky

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho platby.

6.2.1. Platební podmínky Česká republika
Platbu za objednávku lze provést následujícími způsoby. Bankovním převodem, platební kartou, online platbou a v hotovosti při přebírání balíku od přepravce nebo výdejním místě přepravce a osobním odběru na provozovně.

Bankovním převodem:

Při objednání zboží s platbou předem provádí zákazník platbu bankovním převodem a zboží je odesíláno až po připsání částky za celou objednávku včetně přepravy na bankovní účet provozovatele internetového obchodu.

Bankovní účet: - 2600132428/2010
Fio banka, a.s, Česká republika

Dobírkou:

Při objednání zboží s platbou při doručení zboží „DOBÍRKOU“ , je zboží hrazeno kupujícím ( zákazníkem ) při přebírání zboží od přepravce nebo výdejním místě.

Platba kartou:

Pro platbu kartou používáme platební bránu GoPay, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure. Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online.

Online platba:

Online platby nabízíme prostřednictvím platební brány GoPay. Platby se provádějí pomocí tzv. bankovním tlačítkům, které nabízejí bezpečnou, komfortní a okamžitou platbu ze standardního internetového bankovnictví banky zákazníka. Výhodou je autorizace již předvyplněného příkazu, což eliminuje chybné zadaní a zvyšuje celkovou rychlost provedené platby.

6.2.2. Platební podmínky Slovenská republika

Dobírkou:

Při objednání zboží s platbou při doručení zboží „DOBÍRKOU“ je zboží hrazeno kupujícím ( zákazníkem ) při přebírání zboží od přepravce nebo výdejním místě v Eurech.

Bankovním převodem:

Při objednání zboží s platbou předem provádí zákazník platbu bankovním převodem a zboží je odesíláno až po připsání částky za celou objednávku včetně přepravy na bankovní účet provozovatele internetového obchodu.

Bankovní účet: Fio banka, a.s. ,Slovenská republika ( vnitrostání platba )

IBAN: CZ8820100000002800560486

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Číslo bankovního účtu: 2800560486/8330

Platba kartou:

Pro platbu kartou používáme platební bránu GoPay, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure. Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online.

 

6.2.3. Platební podmínky Evropa

Platba kartou:

Zde probíhá platba za objednávku po stanovení ceny přepravy. Pro platbu kartou používáme platební bránu GoPay, která má vysoké zabezpečení a je doplněna bezpečnostními standardy typu 3D-Secure.

Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu ( máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Pro uhrazení objednávky lze použít následující platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.3. Dodání zboží

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů dopravy. Zboží zasíláme po území České republiky, Slovenské republiky a Evropy.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

6.3.1

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání nebo si jej vyzvednout na výdejním místě přepravce nebo výdejním boxu. Výdejním místem je mimo pobočky České pošty, Balikovna, Parcelshop PPL a ParcelboxPPL.

6.3. 2

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.3

Při převzetí zboží od přepravce nebo při vyzvednutím na výdejním místě je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.3.4

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.3.5. Doprava Česká republika

Dopravu zásilek po území České republiky zajišťuje prodávající přepravní společností Česká pošta a PPL. Zásilky jsou rovněž dodávány na výdejní místa daných společností.

Sazby přepravy pro balíky od 0 kg - do 30 kg

Zásilky zasílané prostřednictvím České pošty:

Česká pošta Balík do ruky - platba za přepravu převodem ( Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi ) - 90,- Kč v.č. DPH.

Česká pošta Balík do ruky - platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce - hotově) - 126,- Kč v.č. DPH z čehož je 90,- Kč v.č. DPH doprava a 36,- Kč v.č. DPH doběrečné.

Česká pošta Balík na poštu -
platba za přepravu předem ( Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákzaníkovi ) - 75,- Kč v.č. DPH.

Česká pošta Balík na poštu - platba za přepravu dobírkou (Objednávka je uhrazena při přebírání zboží od přepravce - hotově) - 111,- Kč v.č. DPH z čehož je 75 ,- Kč v.č. DPH doprava a 36,- Kč v.č. DPH doběrečné.

Česká pošta Balikovna:
- platba za přepravu dobírkou (Objednávka je uhrazena při přebírání zboží ) - 79,- Kč v.č. DPH z čehož je 69,- Kč v.č. DPH doprava a 10,- Kč v.č. DPH doběrečné.

Česká pošta Balikovna: - platba za přepravu převodem nebo online (Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi ) – 70,- Kč v.č. DPH.

U dopravy na Balikovnu si prodejce vyhrazuje právo na neodeslání zásilky, pokud její rozměr a váha překročí parametry zásilky požadované přepravcem. Na Balíkovnu lze odeslat zásilky maximálních rozměrů 70x50x50 cm a váhy do 20 kg.

Zákazník bude kontaktován, pokud nebude možné objednávku expedovat na Balíkovnu a bude řešena pro danou zásilku odpovídající doprava a cena dopravy.

Zásilky zasílané prostřednictvím přepravní společnosti PPL

PPL - platba za přepravu převodem ( Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi ) - 110 ,- Kč v.č. DPH

PPL - platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce – hotově nebo kartou ) - 135,- Kč v.č. DPH z čehož je 110,- Kč v.č. DPH doprava a 25,- Kč v.č. DPH doběrečné.

PPL ParceShop ( Výdejní místo PPL )
- platba za přepravu převodem (Objednávka je uhrazena celá před odesláním zákazníkovi) - 85,- Kč v.č. DPH

PPL ParceShop ( Výdejní místo PPL ) -
platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je uhrazena při přebírání zboží od přepravce - hotově) - 110,- Kč v.č. DPH z čehož je 85 ,- Kč doprava a 25 ,- Kč v.č. DPH doběrečné.

Při objednávce zboží nad 2500,-Kč vč. DPH je doprava Zdarma.

Doprava zdarma je vyloučena u některého nadměrného zboží, jako jsou některé velikosti zahradních sestav, jízdních kol apod.

Danou informaci zákazník pozná, když mu systém internetového obchodu v nákupním košíku započítá náklady za dopravu a popřípadě dobírku (je-li daný způsob platby zvolen) v nákupním košíku.

Sazba přepravy pro balíky 30 až 50 kg

Řešeno individuálně ze zákazníkem při nadměrné zásilce.

Zde je doprava řešena individuálně se zákazníkem dle objednávky. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty ( Balík do ruky ) a prostřednictvím přepravní společnosti PPL, Geis Parcel CZ a DPD.

6.3.6. Doprava Slovenská republika

Zboží do Slovenské republiky zasíláme prostřednictvím Slovak Parcel Service (UPS) a Slovenské pošty. Sazba dopravy pro balíky od 0 do 30 kg je napsána níže.

Slovak Parcel Service (UPS) - platba za přepravu při platbě předem ( Objednávka je hrazena převodem a odesílána po připsání částky za objednávku na bankovní účet provozovatele e-shopu) - Cena přepravy 130,- Kč v.č. DPH. ( 5,20 ,- EUR v.č. DPH )

Slovak Parcel Service (UPS) - platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce - hotově v Eurech ) - Cena přepravy 155,- Kč v.č. DPH z čehož je 130,- Kč v.č. DPH dopravné a 25 ,- Kč v.č. DPH doběrečné. ( Celkem 6,20 EUR v.č. DPH)

Slovenská pošta (zásilky od 0 - 15 kg) - platba za přepravu při platbě předem ( Objednávka je hrazena převodem a odesílána po připsání částky za objednávku na bankovní účet provozovatele e-shopu) - Cena přepravy 130,- Kč v.č. DPH. ( 5,20,- EUR v.č. DPH )

Slovenská pošta (zásilky od 0 - 15 kg) - platba za přepravu dobírkou ( Objednávka je hrazena zákazníkem při přebírání zboží od přepravce - hotově v Eurech ) - Cena přepravy 150,- Kč v.č. DPH z čehož je 130,- Kč v.č. DPH dopravné a 25 ,- Kč v.č. DPH doběrečné. ( Celkem 6,20 EUR v.č. DPH)

Při objednávce zboží nad 3000,-Kč vč. DPH doprava ZDARMA

Danou informaci zákazník pozná, když mu systém internetového obchodu v nákupním košíku započítá náklady za dopravu a popřípadě dobírku (je-li daný způsob platby zvolen) v nákupním košíku.

6.3.8. Doprava Evropa , USA
Zboží zasíláme do všech států v Evropy a USA. Zboží odesíláme po platbě předem. Cena přepravy je stanovena dle váhy balíku a sazeb přepravce..

6.4. Osobní odběr

V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno. Osobní vyzvednutí je na adrese skladu. Možná i telefonická dohoda sobotního nebo nedělního odběru. Po-Pá v čase od 8:00 - 16:00 hod.

Při osobním odběru je kupující povinné si překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Na zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebude brán zřetel.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

7.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Při navrácení může být přihlédnuto k míře použití, znečištění a bude vrácena jen poměrná částka.

7.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany spotřebitele k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

7.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese sám náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

7.5.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí a bude provedena kontrola vráceného zboží.

7.6.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. V případě, že kupující uplatnil při koupi zboží, ohledně kterého odstupuje od smlouvy, slevový kupon (nebo jinou slevu), bude mu vrácena kupní cena vráceného zboží odpovídající poměru uplatněné slevy na veškeré zboží obsažené v téže objednávce.

7.7.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve stanovené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@vasenakupy.cz .

7.8.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, by mělo být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

7.9.

Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle obecných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Práva z vadného plnění

8.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.

Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

8.3.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

8.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

8.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

8.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.4.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

8.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

8.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

8.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

8.5.

Ustanovení čl. 8.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.6.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

8.7.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.8.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.9.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

8.10.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

8.10.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.9 obchodních podmínek,

8.10.2. se vada projeví opakovaně,

8.10.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

8.10.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.11.

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 8.10 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

8.12.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

8.13.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.14.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

8.15.

Po marném uplynutí lhůty podle čl. 8.14 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.16.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.17.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny VašeNákupy, U Třicátků 166, 68765 Strání, telefonicky na čísle +420 604 700 836 či elektronickou poštou na adrese objednavky@vasenakupy.cz.

8.18.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.19.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.20.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

8.21

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí od přepravní společnosti (po doručení zboží ) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku (způsobené přepravní společností) a množství nemusí být uznána.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


9.5

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz , www.adr.coi.cz).

Odkaz na elektronický formulář:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) – COI

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
adr@coi.cz

10. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

10.1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3.

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie.  Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy.

Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

11. Vyřízení reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

11.1.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení: Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

11.2.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

11.2.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

11.3

Reklamace je vázána na pravidle dle odstavec 8. Práv z vadného plnění.

11.4.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

12. Závěrečné ustanovení:

12.1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.4.
Všechny fotografie na stránkách e-shopu www.vasenakupy.cz jsou pouze ilustrativní.

Dokumenty ke stažení

Pokud se Vám nepodaří některý dokument stáhnout, tak nás informujte telefonicky na čísle +420 604 700 836 či elektronickou poštou na adrese objednavky@vasenakupy.cz.

Dokument k odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE
Reklamační list ke stažení ZDE
Obchodní podmínky platné do 6.1.2023 ke stažení ZDE
Obchodní podmínky platné od 6.1.2023 ke stažení ZDE